Добре дошли!

VIII-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“

В рамките на „Дни на науката – 2020“

1. Съвременни проблеми и проучвания на културно-историческото наследство
2. Технически иновации и средства при създаване на интерактивни експозиции и съвременна музейна среда.
3. Съвременни средства за възпроизвеждане и пренос на данни;Механизми за адаптивно управление на информационни потоци.
4. Реставрация и социализция на културно-историческото наследство
5. Съвременни техники и технологии за съхраняване на архитектурното наследство.
6. Методология и образование за опазване на архитектурното наследство.
7. Национално наследство при интериора и мебелите.
8. Съвременни средства и технологии за представяне.
9. Персонализирано търсене и споделяне обекти на културното наследство във виртуална, допълнителна и мултимодална среда.

Почетен председател:
проф. дн Иван Кралов – Ректор на ТУ-София

Членове:
проф. д-р Матилде Оларте – Испания
проф. д-р Милка Вичева – България
доц. д-р Гичка Кутова – България
доц. д-р Георги Червендинев – България
д-р Ралица Гелева – Цветкова – България

Организационен секретар:
Милка Иванова

Председател:
проф. д-р Валери Стоилов – Зам. Ректор на ТУ-София

Зам. председател:
проф. д-р Милена Лазарова– България

Членове:
акад. д-р Никола Цекич – Сърбия
проф. д-р Мария-Хесус ПеняКастро – Испания
проф. д-р Мария Евтимова – България
доц. д-р Николай Николов – България
доц. д-р Йорданка Кандулкова - България
доц. д-р Орлин Давчев – България

Научен секретар:
д-р Ралица Гелева - Цветкова

 • 75лв. Участие с доклад
 • 50лв. Студенти
 • 120лв. Участие с два доклада
 • 50лв. Участие на постер
 • 80лв. Участие на два постера
 • 25лв. Допълнителен комплект материали
 • 45лв. Сборник с отпечатани доклади и CD

Таксите се превеждат по банков път, като при превода се посочва абревиатурата КИН‘2020:

ТУ София, Технологии ЕООД
за конференция КИН’2020
Юробанк България АД
Бул. "Кл. Охридски" 8, гр. София

BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG89BPBI 79401 04613 9702

По изключение (след договореност с Организационния комитет) такси ще се приемат при регистрация на 29.10.2020 само в Български лева

ТАКСАТА включва:

 • Програма на конференцията
 • Кафе-паузи по време на конференцията
 • Сборник с отпечатани доклади и CD
 • Коктейл „Добре дошли“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

1. Пълен текст на докладите – до 6 стр., вкл. фигури и таблици, изображения и литература (изображенията да бъдат събрани на 2 страници), написани на един от работните езици на конференцията. Текстът е разположен на формат А4, с отстъпи от ляво, дясно, горе и долу - 20 мм, с шрифт Arial или Times New Roman - 12 pt, като страниците не се номерират
2. Структура на доклада: Докладът трябва да съдържа : Заглавие, Име на автора (авторите), работно място, Резюме на български и английски език, Ключови думи, Текст на доклада с фигури, таблици и изображения и Литература
3. Резюметата и докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: kin_t@tu-sofia.bg, като прикачени *.doc файлове
4. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след положителна рецензия ще бъдат отпечатани.
5. Докладите се презентират в рамките на 10 мин.
6. Работни езици: български, английски.
7. На всеки участник се предоставя сборник материали в електронен и книжен вариант.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • 06 Юли 2020 г. – Изпращане на заявката за участие
 • 24 Юли 2020 г. – Потвърждаване на приетата заявка за участие
 • 11 Септември 2020 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията
 • 30 Септември 2020 г. – Рецензиране на докладите и потвърждаване на участие
 • 12 Октомври 2020 г. – Превеждане такси по банков път
 • 23 Октомври 2020 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади
 • 29 Октомври 2020 г. – Регистрация на участниците в конференцията в Център за международни срещи на ТУ-София
 • 29 Октомври 2020 г. – Откриване и Пленарна сесия
 • 29÷30 Октомври 2020 г. – Заседания по секции, научни дискусии и заключително заседание
 • 31 Октомври 2020 г. – Културна програма (по предварителна заявка)

Адрес:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
бул. "св. Климент Охридски" 8
София, България

Лице за контакти:

инж. Милка Иванова Иванова
тел.: 3248, моб. тел.: +359 (0) 895588576
e-mail: kin_t@tu-sofia.bg
ТУ - каб.: 4524